Информация

Закон за етажната собственост

На 1 април 2016 г. в Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС, с който се правят някои сериозни промени в управлението на етажната собственост. Може да намерите актуалния Закон за управление на етажната собственост с последните изменения в раздела „Нормативна база“ на сайта ни.

Информация

Професионален домоуправител – функции и задачи

Функцията Домоуправител включва комплекс от дейности по поддържането, управлението и ремонт на общите части на етажната собственост. Правата и задълженията му са предвидени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
С влизането на закона в сила се появи и нов правен субект – Професионалният домоуправител. Неговата задача е да има задълбочени познания за ЗУЕС, да гарантира правата и да следи за спазване задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите. Той трябва да води ясно и прозрачно счетоводната отчетност на етажната собственост.
Важна функция на Професионалния домоуправител е посредничеството му при разногласия между собствениците, намиране на най-правилното и безпристрастно решение.
Професионалният домоуправител следи качеството на ремонтните дейности и на предлаганите външни услуги в етажната собственост.

Информация

Важни моменти в ЗУЕС

Чл. 10. Органи на управление са:

1. общо събрание;
2. управителен съвет (управител).

Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от:
1. управителния съвет (управителя);
2. контролния съвет (контрольора).
(2) Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата.
(3) Искането по ал. 2 се отправя до управителния съвет (управителя), който свиква общото събрание в 10-дневен срок от получаването му.

Ред за свикване на общото събрание на собствениците:
1. Покана, подписана от този, който свиква събранието. В нея се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.
2. Поканата се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 часа.
3. Съставя се протокол за датата, часът и мястото на поставянето на поканата.
4. Собственик, който не живее на посочения адрес, се уведомява по имейл или телефон, както и поканата се залепва на вратата му, за което се съставя протокол.

Кворум за провеждане на общото събрание:
1. В общия случай Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
2. При решения за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части – със 100 на сто идеални части от общите части.
3. При решения за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя.
4. При решения за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части.
5. При решения за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части.

➢ Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
➢ Когато и след 1 час липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

Провеждане на общото събрание:
➢ Общото събрание на собствениците не може да приема решения по въпроси извън предварително обявения дневен ред, освен в неотложни случаи.
➢ В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
➢ За провеждането на общото събрание се води протокол. Протоколчикът се избира с обикновено мнозинство по предложение на председателстващия.
➢ В протокола се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения.
➢ Протоколът се изготвя в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика. Отказът да се подпише протоколът се отбелязва в него.
➢ Председателят на управителния съвет (управителят) в 7-дневен срок поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците, ползвателите или обитателите при поискване.
➢ Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства.

Решения на Общото събрание:
• Решенията се приемат с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.
• При решения за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части – със 100 на сто идеални части от общите части.
• При решения за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя.
• При решения за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части.
• При решения за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части.

Изпълнение на решенията на общото събрание:
o Решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от оповестяването им.
o Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.

РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ:
→ Разходите за ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
→ Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд „Ремонт и обновяване“.
→ Средствата във фонда се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост:
• Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.
• Не се заплащат разходите за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.
• Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).
• Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.
• Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.