Информация

Закон за етажната собственост

На 1 април 2016 г. в Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС, с който се правят някои сериозни промени в управлението на етажната собственост. Може да намерите актуалния Закон за управление на етажната собственост с последните изменения в раздела „Нормативна база“ на сайта ни.

Информация

Професионален домоуправител – функции и задачи

Функцията Домоуправител включва комплекс от дейности по поддържането, управлението и ремонт на общите части на етажната собственост. Правата и задълженията му са предвидени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
С влизането на закона в сила се появи и нов правен субект – Професионалният домоуправител. Неговата задача е да има задълбочени познания за ЗУЕС, да гарантира правата и да следи за спазване задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите. Той трябва да води ясно и прозрачно счетоводната отчетност на етажната собственост.
Важна функция на Професионалния домоуправител е посредничеството му при разногласия между собствениците, намиране на най-правилното и безпристрастно решение.
Професионалният домоуправител следи качеството на ремонтните дейности и на предлаганите външни услуги в етажната собственост.