Информация

Закон за етажната собственост

На 1 април 2016 г. в Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС, с който се правят някои сериозни промени в управлението на етажната собственост. Може да намерите актуалния Закон за управление на етажната собственост с последните изменения в раздела „Нормативна база“ на сайта ни.

Информация

Излезе Постановление №23 от 04.02.2016 г. за допълнение и изменение в Указанията за Националната програма за саниране

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.

В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

– многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

– многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите – например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.

През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.

* Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

ВАЖНО!

Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
– бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и
– при наличен финансов ресурс по програмата.

Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда съобразно разполагаемия финансов ресурс по националната програма да се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ над 36 самостоятелни обекта, след това тези под 36, строени по индустриален способ самостоятелни обекта и накрая всички останали сгради.

Предвид обстоятелството, че в рамките на ОПРР 2014 – 2020г. е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка община, конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020, трябва да гарантира липсата на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – Националната и ОПРР 2014 – 2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево финансиране.

В допълнение, в рамките на националната програма се предвижда финансиране през 2016 г. на многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи, 137 сгради, съгласно приложен списък.

източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Информация

Промени по Националната програма за енергийна ефективност

Министерски съвет прие изменения в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в няколко насоки. Дават се повече правомощия на общините по отношение на сградите, които могат да участват.

Подробности в приложения линк.

Информация

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите сгради

  

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

 

  • За участие в Програмата е необходимо да се учреди и регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост от собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.
  • Сдруженията на собствениците се създават единствено и само за целите на получаване на безвъзмездната финансова помощ по програмата.
  • Трябва да има 100% съгласие на собствениците, за да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите дейности по нея, и да се осигури достъп до всички жилища.
  • Ако няма съгласие на всички собственици, няма да може да се изпълни самото обновяване на сградата.
  • По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“

 

ВАЖНО!

 

  • Неплатените сметки не са пречка за регистрация на Сдружение на собствениците и за участие в Програмата.
  • Сдружението на собствениците няма правомощие да се разпорежда с имуществото на собствениците на жилища в сградата, която  ще кандидатства по Програмата.
  • Остъклените балкони ще бъдат  вписани в цялостната визия на сградата.

 

За повече информация по Програмата, моля, потърсете Вашата община!

 

Одобрените методически указания по Програмата, както и образците към тях са публикувани на интернет страницата на  МРРБ.

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Важни моменти

Информация

Кога се иска съгласие на ЕС при преустройство на собствен обект

Не се иска съгласието на останалите собственици на етажната собственост при преустройства на собствени обекти, помещения или части от тях, когато:

1. не се променя предназначението им;
2. не се отнемат общи помещения и площи или части от тях и не се променя предназначението им;
3. не се изменят съществено общите части на сградата;
4. се свързват вътрешни инсталации с общи мрежи, преминаващи през или до делителната стена или през обслужващи помещения по една вертикална ос;
5. се прекарва нова инсталация през обща част, която не засяга помещения на отделни собственици;
6. се променя предназначението на обекти, разположени в нежилищни сгради;
7. преустройството се извършва при условията на чл. 38, ал. 5 и 6 от ЗУТ

В случаите, извън посочените по-горе, се изисква решение на общото събрание на собствениците, взето по установения ред, и изрично писмено съгласие на всички собственици – непосредствени съседи на обекта, а когато се завземат общи части – съгласието на всички собственици, изразено с нотариална заверка на подписите.

Информация

Професионален домоуправител – функции и задачи

Функцията Домоуправител включва комплекс от дейности по поддържането, управлението и ремонт на общите части на етажната собственост. Правата и задълженията му са предвидени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
С влизането на закона в сила се появи и нов правен субект – Професионалният домоуправител. Неговата задача е да има задълбочени познания за ЗУЕС, да гарантира правата и да следи за спазване задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите. Той трябва да води ясно и прозрачно счетоводната отчетност на етажната собственост.
Важна функция на Професионалния домоуправител е посредничеството му при разногласия между собствениците, намиране на най-правилното и безпристрастно решение.
Професионалният домоуправител следи качеството на ремонтните дейности и на предлаганите външни услуги в етажната собственост.

Информация

Важни моменти в ЗУЕС

Чл. 10. Органи на управление са:

1. общо събрание;
2. управителен съвет (управител).

Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от:
1. управителния съвет (управителя);
2. контролния съвет (контрольора).
(2) Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата.
(3) Искането по ал. 2 се отправя до управителния съвет (управителя), който свиква общото събрание в 10-дневен срок от получаването му.

Ред за свикване на общото събрание на собствениците:
1. Покана, подписана от този, който свиква събранието. В нея се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.
2. Поканата се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 часа.
3. Съставя се протокол за датата, часът и мястото на поставянето на поканата.
4. Собственик, който не живее на посочения адрес, се уведомява по имейл или телефон, както и поканата се залепва на вратата му, за което се съставя протокол.

Кворум за провеждане на общото събрание:
1. В общия случай Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
2. При решения за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части – със 100 на сто идеални части от общите части.
3. При решения за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя.
4. При решения за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части.
5. При решения за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части.

➢ Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
➢ Когато и след 1 час липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

Провеждане на общото събрание:
➢ Общото събрание на собствениците не може да приема решения по въпроси извън предварително обявения дневен ред, освен в неотложни случаи.
➢ В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
➢ За провеждането на общото събрание се води протокол. Протоколчикът се избира с обикновено мнозинство по предложение на председателстващия.
➢ В протокола се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения.
➢ Протоколът се изготвя в 7-дневен срок от провеждането на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика. Отказът да се подпише протоколът се отбелязва в него.
➢ Председателят на управителния съвет (управителят) в 7-дневен срок поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците, ползвателите или обитателите при поискване.
➢ Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола, включително достоверността на отразените в него решения. Оспорването се извършва писмено пред управителния съвет (управителя) в 7-дневен срок от съобщението, но не по-късно от един месец в случаите, когато собственикът, ползвателят или обитателят отсъства.

Решения на Общото събрание:
• Решенията се приемат с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.
• При решения за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части – със 100 на сто идеални части от общите части.
• При решения за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя.
• При решения за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части.
• При решения за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части.

Изпълнение на решенията на общото събрание:
o Решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от оповестяването им.
o Когато собственик, ползвател или обитател не изпълни решение в определения срок, председателят на управителния съвет (управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410, ал. 1, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.

РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ:
→ Разходите за ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
→ Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа фонд „Ремонт и обновяване“.
→ Средствата във фонда се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.

Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост:
• Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.
• Не се заплащат разходите за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.
• Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).
• Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.
• Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

Информация

Домоуправа Профи – стартираме

Домоуправа Профи е бързо развиващо се търговско дружество, което предлага управление на сгради в режим на етажна собственост и свързаните с това дейности.

За нашите клиенти сме подготвили пълен пакет от услуги. Гарантираме спокойни междусъседски отношения и добре поддържани общи части.

Оценете свободното си време, като се доверите на нас!